Menu

Numeri in bosniaco


Numeri 1 - 10

1 jedan
2 dva
3 tri
4 četiri
5 pet
6 šest
7 sedam
8 osam
9 devet
10 deset

corso di bosniaco per italiani

Corso di bosniaco per Italiani


Numeri 11 - 20

11 jedanaest
12 dvanaest
13 trinaest
14 četrnaest
15 petnaest
16 šesnaest
17 sedamnaest
18 osamnaest
19 devetnaest
20 dvadeset

numeri in bosniaco


Numeri 21 - 100

21 dvadeset jedan
30 trideset
40 četrdeset
50 pedeset
60 šezdeset
70 sedamdeset
80 osamdeset
90 devedeset
100 sto
Auf dieser Seite suchen