Menu

Princ Bajaja

Božena Němcová ♥ Princ Bajaja

PDFMladý král se musel s manželkou svou rozloučit a odebrati se do
boje. Nedlouho po jeho odjezdu porodila královna dvojčata, oba
syny. Bylo radovánek po celé zemi až nebylo možná, a hned se
vypravili poslové, kteří radostnou zprávu králi donésti museli.
Chlapci byli zdrávi a rostli jak buci; než ten, co byl o nějaké
okamžení starší, měl se lépe k světu než druhý, a tak zůstali, i když
trochu povyrostli. Starší byl vždy jen na dvoře, běhal, skákal a sápal
se na koníka, jenž s ním byl stejného stáří. Druhý ale nejraději po
měkkých kobercích hopkal, okolo matky se batolil a jinam nevyšel,
leč s ní do zahrady; proto také máti prvnímu nepřála, a mladší
zůstal jejím mazánkem. Bylo chlapcům sedm let, když se král z boje
navrátil a s nevýslovnou radostí matku i děti k srdci přivinul.
„Který je přece starší z nich a který mladší?“ ptal se otec
královny.
Ta myslíc, že se ptá manžel proto, by věděl, který má býti
nastávajícím králem, podstrčila svého mazánka za staršího. Král
miloval sice své děti stejnou mírou, ale když přišli do mládeneckých
let, slyšel přece starší jmenovati mladšího budoucím králem, a to mu
bylo líto tak, že ho život doma omrzel a on jen do světa toužil.
Jedenkráte si svou bolest a lítost malému koníkovi stěžoval
a povídal mu, že by nejraději z domu pryč.
Tu mu odpoví kůň lidským hlasem: „Když se ti doma nelíbí, jdi
do světa, ale bez otcova dovolení nechoď ani krok. Radím ti však,
abys nebral žádného s sebou a na jiného koně nesedal, než na mne.
Bude to k tvému štěstí.“
Princ se podivil, že mluví kůň lidským hlasem, a ptal se ho, jak to
přichází.
Koník mu odpověděl: „Na to se mne neptej; já chci býti tvým
ochráncem a rádcem, dokud mne poslouchati budeš.“
Princ přislíbil koníkovi, že se ve všem podle jeho rady zachová,
a odešel do zámku tázati se otce, smí-li do světa. Když svou žádost 
rodičům přednesl, nechtěl otec nikterak k tomu svoliti, ale matka
byla hned, volna. Avšak princ od svého předsevzetí neupustil
a konečně i na otci svolení vymámil. Hned se měli chystat
služebníci, koně a komonstvo pro prince na cestu. Než ten si to vše
zapověděl a řekl otci: „Nač potřebuji, otče, tolik komonstva, koňů
a lidí okolo sebe, já si vezmu něco peněz a pojedu na svém malém
koníku sám a sám do světa; to mi nenadělá tolik starosti a obtíže.“
Zase musel otce prosit, než mu to dovolil. Konečně bylo všecko
k cestě uchystáno, mladý kůň stál osedlán u vrat a nahoře se loučil
princ se svými rodiči a s bratrem. Plakali všickni hořce a poslední
chvíli to bylo i matce líto, že dítě tak do světa jíti nechává;
i přikazovala mu přísně, aby buď za rok domů přijel, anebo alespoň
o sobě věděti dal.
Za nějakou hodinu klusal s ním koník v širém poli hezky daleko
za hlavním městem. Někdo by si myslil, že není sedmnáctiletý kůň
již tak čerstvý! Ale ten kůň nesestárl, protože to nebyl obyčejný kůň;
srst měl jak aksamit, a nohy jak strunky, a čerstvý byl jak srna. Cesty
ubývalo; dlouho jeli, aniž věděl princ, kam ho koník nese, když
viděl pojednou věže krásného města. Tu se uhnul koník z dráhy,
klusal přes pole až k jedné skále, která stála nedaleko pěkného
lesíka, a když tam přijeli, kopnul nohou do skály, ona se otevřela,
a oni vjeli dovnitř. Byla to pěkná pohodlná stáje.
„Nyní mne tady necháš,“ řekl koník k princovi, „a sám půjdeš do
blízkého města ke dvoru; musíš se vydávat ale za němého. Král tě
do služby přijme, měj se ale na pozoru, ať se nepodřekneš. Když
budeš něco potřebovat, nechť je to cokoliv, přijď ke skále, třikráte
zaklepej a skála se ti otevře.“
Princ si pomyslil: můj koník je tak moudrý, on jistě ví, k čemu mi
to poslouží; vzal své šaty a šel. Přišel do sídelního města, které bylo
nedaleko skály, a dal se u krále ohlásit. Král vida, že je němý,
slitoval se nad jeho mladostí a podržel ho u sebe. Brzy však viděl, že
jej může velmi dobře ke všemu řízení potřebovat. Ať bylo v zámku
co bylo, on věděl ve všem rady a celý den po zámku běhal a šukal.
Potřeboval-li král písaře, nebylo nad něj šikovnějšího. Všickni ho 
měli rádi, ale že byl němý a na všecko jen „bajaja“ odpověděl,
zůstalo mu to jméno Bajaja, že ho potom žádný jinak nejmenoval.
Král měl tři dcery, jednu krásnější než druhou. Nejstarší se
jmenovala Zdoběna, druhá Budinka a ta nejmladší Slavěna. U těch
tří dívek byl Bajaja nejradši a také měl dovoleno s nimi třebas celý
den pobýti. Vždyť byl němý, k tomu tváře smědé až strach a nosil
jedno oko zavázané; mohl-li král mysliti, že by se které princezně
zalíbil? Princezny ho ale přece měly rády a všude musel s nimi
chodit. On jim vil věnce, přinášel kytice, svíjel zlaté nitě, kreslil
ptáky a rozličné květiny k vyšívání, a to se jim líbilo. Té nejmladší
ale sloužil nejraději, a co pro ni udělal, bylo vždy nejkrásnější, takže
ji sestry v žertu škádlily. Slavěna byla učiněná dobrota a nechala si
vše od sester líbit.
Krátký čas byl Bajaja při dvoře. Jednou zrána přijde do síně, kde
král snídával, a vidí ho celého zarmouceného. I ptá se ho
znameními, co mu schází.
Král se na něho smutně podíval a řekl: „Milý hochu, proč se mne
ptáš, nevíš-li, jaké neštěstí nám hrozí a jak trpké tři dni mi
nastanou?“
Bajaja zakroutil hlavou, že neví, a na jeho tváři bylo viděti velké
leknutí.
Řekl mu zase král: „Tedy ti to povím, ač nám pomoci nemůžeš.
Před lety sem přilítli tři draci, jeden devítihlavý, druhý
osmnáctihlavý a třetí sedmadvacetihlavý. Byla tenkráte taková
nouze v mém městě, že hrůzou vlasy na hlavě vstávaly. Lidé se
schovávali, protože nebyli životem jisti. Pomalu nebylo již kouska
dobytka nikde, poněvadž se všecko těm potvorám dáti muselo, aby
se do města nepustily. Nicméně přece mnoho lidí sežraly. Nemoha
se déle na ten nářek dívati, dal jsem přivésti ke dvoru kouzelnici, by
mi pověděla, čím bych ty potvory ze země vyhnal. Ale běda, když
mi oznámila, že tím, jestli jim připovím své tři dcery, které mi právě
rozkvétaly. Já mysle, že si pomohu, jen když je ze země odbudu,
přislíbil jsem tu neslýchanou oběť. Královna hořem zemřela, ale
dcery se o tom nedověděly. Od té chvíle se draci vystěhovali a po 
všecka ta léta nebylo o nich sluchu, až včera večer pastýř přiběhl
celý bez sebe, že jsou draci zase tu v té samé skále, kde dříve byli,
a že ukrutně řvou. Já nešťastný otec, zejtra musím dáti první své
dítě v obět pro svou zem, pozejtří druhé a pak třetí, a potom budu
žebrákem.“
Tak bědoval ubohý král a vlasy z hlavy si trhal.
S tváří sklíčenou šel Bajaja k princeznám, ale na smrt se jich
zděsil! V černých šatech, tváře jako z bílého mramoru, seděly
všechny tři vedle sebe a plakaly přežalostně, že mají svůj mladý věk
tak ukrutným způsobem skončit. Bajaja je začal těšit a ukazoval, že
se jistě nějaký vysvoboditel pro ně najde. Nebohé ho neslyšely
a nepřestaly slze prolévat. Takový zmatek a zármutek byl po celém
městě, neboť každý královskou rodinu miloval. Celé město bylo
zároveň s hradem černým suknem potaženo.
Bajaja spěchal tajně z města přes pole ke skále, kde měl koníka
zavřeného; když třikrát zaklepal, skála se otevřela a on vešel do ní.
Pohladil koníkovi lesklou hřívu, políbil mu bílou lysu a řekl:
„Koníku milý! Nyní jdu k tobě o radu, a pomůžeš-li mně, budu
navždy šťasten.“ Nato začal koníkovi vše, co se v zámku událo,
vypravovat.
„O tom o všem vím,“ odpověděl koník, „a proto jsem tě sem
přivedl, abys princeznám pomohl. Zejtra časně zrána sem přijď, a já
ti ostatní povím.“
S velkou radostí běžel Bajaja k zámku a mnohý mu to mohl za zlé
pokládati, že je tak vesel; ale na štěstí ho nikdo neviděl. Celý den
nevyšel z princezniných pokojů a všelicos vymýšlel, jak by je
poněkud potěšil, což se mu ale nepodařilo.
Druhý den ráno ještě za soumraku byl již u skály. Koník ho
přivítal a řekl: „Nyní zdvihni pod mým žlabem kámen; a co tam
najdeš, to vyndej.“
Bajaja s ochotností poslechl a vyndal z díry, která pod kamenem
skryta byla, velkou truhlu. Koník mu poručil, aby ji otevřel, a když
i to učinil, vytáhl troje krásné šaty, meč a uzdu na koně. Jedny šaty
byly červené, stříbrem a diamanty vyšívané, a co na nich pevného, 
bylo z lesklého ocele; k tomu bílý a červený chochol. Druhé byly cele
bílé, zlatem vyšívané, a brnění a přílbice ze zlata; chochol bílý. Třetí
byly ale světlomodré, stříbrem, diamanty a perlami bohatě vyšité;
k tomu bílý a modrý chochol. Ke všem třem byl jediný meč, jehož
pošva se drahým kamením jen svítila, tak jako uzda na koně.
„Ty troje šaty jsou tvoje, napřed ale vezmi ty červené.“
Bajaja se přistrojil, připjal si meč a uzdu hodil koni přes hlavu.
„To ti povídám, nesmíš se báti a se mne slézti. Jen sekej do té
potvory a spolehni na svůj meč.“ Tak přikazoval koníček, když
vyjížděl ze skály. Zatím bylo v zámku smutné loučení a zástup
lidstva vyprovázel ubohou Zdoběnu z města. Již byli nedaleko
osudného místa, princezna slezla, a když viděla, že má jíti ke skále,
padla ve mdlobách na zem. Tu letí zdálí kůň, a na něm sedí rytíř
s červeným a bílým chocholem. Přijeda až k nim, poručil, aby se lidé
odstranili, princeznu odvedli a jeho nechali samotného. S jakou
radostí každý ten rozkaz vyplnil, to si můžeme pomyslit; ale
princezna nechtěla odejít, ona se chtěla dívat, jaký to konec vezme.
Sotva stoupili na jeden vrch, již se třesením skála otevřela,
a devítihlavý drak vylezl ven, ohlížeje se po své kořisti. Tu přiskočí
na koníku Bajaja, vytáhne meč, a jedním rázem utne tři hlavy. Drak
se svíjel, plil oheň a házel sebou, až mu jed daleko široko stříkal, ale
princ toho nedbal, sekal, až mu všech devět hlav usekal, ostatní
dodělal koník kopytami.
Když drak zahynul, obrátil se princ a ujížděl, odkud přijel.
S podivením hleděla za ním Zdoběna, ale vzpomněla si, že bude
otec čekat, proto se rychle k zámku s celou družinou obrátila.
Vypsati otcovu radost, když viděl dceru živou, a radost sester, že se
snad i jim vysvoboditel dostaví, kdož by s to byl! Bajaja také přiběhl
a tu pořád ukazoval, aby věřily, že jim Bůh vysvoboditele pošle. Ač
měly strach před druhým dnem, přece byly již veselejší a s Bajajem
hovořily.
Druhý den byla vyvedena Budinka. Tak jako první den sestře,
stalo se i jí. Sotva na místo přijeli, viděli rytíře s bílým chocholem
přijíždět a za nějakou chvíli s osmnáctihlavým drakem statně se 
potýkat, až potvora zdechla. Po vykonané seči ujížděl jako první
den. Když se princezna do zámku vrátila, litovali všickni, že
udatnému rytíři svou vděčnost prokázati nemohou.
„Já vím, sestry,“ řekla Slavěna, když byly pohromadě, „vy jste
rytíře neprosily. Ale já před něho kleknu a tak dlouho budu žádat,
aby se mnou šel, až to učiní.“
„Co se směješ, Bajajo?“ ptala se Zdoběna, vidouc usmívající tvář
němého. Ale Bajaja začal skákat po pokoji a dával na srozuměnou,
že se těší na toho rytíře.
„Blázne, ještě tu není,“ odpověděla Zdoběna.
Třetí den byla vyvezena Slavěna, a tenkráte sám král s ní jel.
Srdce se nebohé hrůzou třáslo, když pomyslila, nepřijede-li
vysvoboditel, že bude draku dána. V tom okamžení strhnul se
radostný křik, že rytíř jede. Tak jako první dva draky, zabil Bajaja
i třetího, ač on i kůň jeho mdlobou div neklesli. Tu přistoupil král
i Slavěna a prosili rytíře, by s nimi do hradu jel, což on nikterak
učiniti nechtěl. Slavěna klekla před ním, a chopíc se jeho roucha,
prosila tak snažně, tak líbě, že princovi srdce tlouklo. Vtom sebou
koník trhl a již nebylo rytíře vidět.
Smutna, že se nemůže svému vysvoboditeli odměnit, vracela se
Slavěna s otcem domů. Všickni mysleli, že přivedou rytíře, ale
naděje opět je zklamala.
Nyní byli zase všickni šťastni! To ale netrvalo dlouho, a nový
zármutek jim nastal. Jednoho dne dostal král vyzvání od sousedního
krále k válce. Ulekl se toho král velice, neboť věděl, že je soused
mnohem silnější. Hned tedy rozepsal listy a poslové se rozlítli na vše
strany, by sezvali knížata a velké pány ke královskému dvoru na
sněm. To se stalo v rychlosti a panstvo se sjelo co nevidět. Král jim
svou stížnost přednesl a o pomoc je prosil, podávaje za odměnu své
dcery. Kdož by se byl za takovou odměnu zdráhal? Všickni se rozjeli
a slíbili, že se v určitý den s vojsky svými dostaví. Nyní se chystalo
vše k boji, a král sám chtěl své vojsko do pole vésti. Předposlední
den přijeli knížata a držela se velká hostina; potom se rozloučil král 
s plačícími dcerami, přikázal ještě Bajajovi, by dal na vše pozor, a při
zvuku trub a píšťal brali se do pole.
Bajaja byl slova králova poslušen, ke všemu dohlížel, ale přece
neopominul s největší ochotou o všelijaké vyražení princeznám se
starati, by se jim nezastesklo. Najednou mu ale napadlo, že stůně,
a nedbaje na lékaře, který mu chtěl pomoci, povídal, že si půjde sám
pro koření, které ho lépe než všecky líky vyhojí. Princezny si
pomyslily, že je blázen, a nechaly ho jíti. On ale nešel na koření, to
nerostlo beztoho pro jeho bolest nikde jinde než v jasných očích
krásné Slavěny, on šel k svému koníkovi, by se s ním poradil, má-li
králi ve válce pomoci. Koník ho přivítal, poručil mu, aby oblékl bílé
šaty, vzal meč, jej obkročil, že pojedou do boje. Bajaja ho za to zlíbal.
Kolik dní trvala již válka a královo vojsko slablo, nemohouc
odolati velké síle nepřátelů. Byla určena hlavní porážka na druhý
den, kde se mělo rozhodnout, kdo s koho. Celou noc dával král
rozkazy a vypravil také posly k dcerám s nařízením, co se státi má,
kdyby prohráli. Ráno se odevzdali do ochrany boží a stavěli se
v šiky. V tom okamžení zazněly trouby, zbraně začaly řinčet, střely
lítat, a křik a lomoz se rozléhal po šírém údolí. Tu se octne mezi
nepřáteli jinoch v bílých šatech, zlaté přílbici s bílým chocholem.
Seděl na malém koni a v ruce držel ohromný meč, kterým tak
nerázně do nepřátel sekal, že nemyslili jináče, než to zlý duch kyjem
do nich mlátí. Tu se vzpamatovalo i královské vojsko a statnému
hrdinovi po boku se postavilo. Vkrátce couvali nepřátelé, a když
bílý rytíř jich vůdce zabil, rozprášili se jako stádo bez pastýře. Tu byl
však rytíř lehce na nohu raněn, takže mu krev bílé roucho zbarvila.
Jak to král spatřil, skočil dolů, roztrhl svůj plášť a zavázal mu sám
krvavou ránu, prose jej, by s ním do stanu vešel. Ale rytíř mu
poděkoval, bodl koně a byl ten tam. Král litostí div neplakal, že mu
již po čtvrté rytíř ujel, kterému tolikerými díky povinován byl. Vítěz
vracel se s nesmírnou kořistí domů. S jásáním byl v hlavním městě
přivítán a v zámku byly přichystány rozličné slavnosti a radovánky.
„Nuže, správče můj!“ oslovil král Bajaju, „jak jsi řídil dům náš, co
jsem byl vzdálen?“
Bajaja pokynul, že dobře, ale princezny se daly do smíchu
a Slavěna pravila: „Musím ti žalovat, otče, na tvého správce, neboť
jest neposlušný. Začal stonat, lékař náš chtěl mu dáti lík dobrý, on
ale pravil, že si půjde sám pro koření. Šel, a nepřišel až za dva dni,
celý chromý a churavější, než byl dříve.“
Král se na Bajaju obrátil, ten však se usmál a zatočil na patě, jako
by ukazoval, že mu pranic neschází. Když slyšely princezny, že jich
vysvoboditel opět otci v boji pomohl, nerady svolily k tomu, státi se
manželkami knížat, neboť se domnívaly, že by mohl přece rytíř pro
některou přijíti. Ovšem nevěděla žádná, je-li hezký nebo ne, protože
ho v tváři neviděly, ale každá si jej malovala jako anděla.
Král byl na rozpacích, jak to má s odměnou vyvésti. Každý
z knížat pomáhal mu, co síla postačovala, a všichni se ve válce
statečně drželi. Komu dcery dáti? I vymyslil si jeden prostředek,
kterým by všem vyhověl, a potom vešel ke knížatům řka: „Přátelé
milí! Já řekl, kteří mně nejvíce pomáhati budou v té válce, těm že
moje tři dcery za manželky dám. Vy jste mi ale všickni věrně
pomáhali, a proto chci takto učinit, bych žádnému neukřivdil.
Postavíte se do řady a moje dcery shodí s balkonu dolů každá zlaté
jablko; ke komu se to jablko dokotálí, ten se stane manželem té
princezny. Jste s tím spokojeni?“
Všickni že ano. Král to oznámil princeznám, a ty s tím musely
býti též spokojeny, by nenechaly otce v hanbě. Skvostně se
přistrojily, každá vzala do ruky zlaté jablko a šla na balkon, pod
nímž stáli v řadě knížata a páni. Mezi diváky zrovna u samých
ženichů stál Bajaja. Nejdříve hodila jablko Zdoběna; kotálelo se,
kotálelo, a zrovna k nohoum němého. Ale Bajaja se uhnul, a ono se
kulilo k jednomu hezkému knížeti, který je s radostí zdvihl a ze řady
vystoupil. Nyní hodila Budinka, a jako dříve kotálelo se i druhé
k nohoum Bajajovým; ale zase je němý tak šikovně odmrštil, že se
zdálo rovnou cestou běžeti k druhému sličnému pánu, který je
zdvíhl a s toužebností k balkonu na hezkou nevěstu pohlížel. Nyní
házela Slavěna; ale tenkráte se Bajaja jablíčku neuhnul, nýbrž
s radostí je zdvíhl, běžel nahoru, před princeznou klekl a její ruku 
líbal. Ale ona se mu vytrhla, utekla do svých pokojů a hořce plakala,
že si musí vzíti němého. Král se zlobil, knížata reptali, ale co se stalo,
stalo se a nedalo se napravit. Nato byla hostina a po hostině mělo
býti rytířské potýkání, při kterémž měla dávat ceny jedna nevěsta.
Při hostině seděla Slavěna jako zaražená a slova nepromluvila;
ženicha Bajaju nebylo viděti, a král myslil, že snad pohněván utekl.
Všickni nebohou litovali, a chtíce ji trochu z toho vyraziti, prosili, by
ona ceny rozdávala.
Slavěna konečně svolila. Již seděli páni okolo zábradlí, již se
sokové potýkali a jeden druhého přemáhal, tu oznamuje hlásný, že
stojí venku rytíř na malém koni, žádaje, aby byl ke hře připuštěn.
Král kynul, že ano. Tu vjede na pláň rytíř v modrém a stříbrném
šatu, na stříbrné přílbici bílý a modrý chochol. Princezny by byly
málem vykřikly, vidouce postavu a koně statného vysvoboditele.
Rytíř se poklonil paním a začal se s knížaty potýkat; ale co jich bylo,
on je všecky přemohl a zůstal sám vítězem. Slavěna sešla k němu
a nesla zlatý pás. Rytíř se před ní na kolena snížil a ona mu pověsila
na krk pás, který sama vyšívala. Ruce se jí třásly a tváře jí hořely;
i nevěděla, zdali slunce tak pálí, anebo ohnivé zraky krásného rytíře.
Oči sklopíc, slyšela jen sladká slova: „Nevěsto krásná, ještě dnes tě
uhlídám.“
Král a obě nevěsty sešli dolů, by rytíře zadrželi a jemu za vše se
odsloužili. Ale on políbil v letu Slavěně ruku a vtom zmizel. Ta
myslila na slova, které jí pošeptal. Zase byly hody, a jen Slavěna
seděla ve svém pokoji a nechtěla mezi hosti.
Měsíc vysvítil a od skály nesl koník naposled svého pána. Když
ho donesl až k hradu, skočil Bajaja dolů, políbil mu krk a lysu
a koník mu zmizel s očí. Nerad ztratil náš rytíř věrného přítele, ale
za to ho čekala sladší náhrada.
Zamyšlena seděla Slavěna a myslila, že již sotva rytíř přijde; tu
otevře panna dvéře a povídá, že chce Bajaja s princeznou mluvit.
Slavěna neodpověděla, a hlava jí sklesla do polštářů. Vtom ji vezme
někdo za ruku, ona zvedne hlavu a vidí před sebou krásného
hrdinu, svého vysvoboditele.
„Hněváš se na tvého ženicha, že se před ním skrýváš?“ ptal se
Bajaja.
„Proč se mne na to ptáš, vždyť nejsi můj ženich,“ šeptala Slavěna.
„Jsem, panno, před tebou stojí němý Bajaja, který tobě kytky
vázal, od smrti vysvobodil tebe i tvé sestry a otci ve válce pomohl. Já
jsem tvůj ženich!“
Že se Slavěna na něho nehněvala, mohl by každý ujistit. Za
hodnou chvíli potom rozlítly se dvéře u hodovní síně a do nich
vkročí Slavěna s rytířem v bílém šatu a zlaté přílbici, představujíc ho
otci co svého ženicha, němého Bajaju! Otec se radoval, hosté se divili
a sestry po očku hleděly. Teprv nastala pravá veselost a pilo se na
zdraví zasnoubenců až do bílého rána.
Po svatbě odejel Bajaja se svou Slavěnou, aby se podíval
k rodičům; ale jak se ulekl, když viděl celé město potáhnuté černým
suknem. Hned se táže, co to znamená, a slyší, že umřel mladý král.
Pospíchal k zámku, aby rodiče své potěšil, což se opravdu jen jemu
podařiti mohlo, neboť drželi i jeho za nebožtíka, protože tak dlouhý
čas o něm neslyšeli. Zase se přistěhovala do zámku radost, černé
sukno se odestřelo a místo jeho zastoupilo červené. Bajaja byl králem
ve svém království a požíval do smrti se svou manželkou
nekaleného štěstí.    


#učímsečesky

Povídání o pejskovi a kočičce

Princ Bajaja

Online cvičení a kvízy

Facebooková skupiny "Učím se česky"Auf dieser Seite suchen